Statut Polskiej Akademickiej Korporacji Astrea Lublinensis

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  §1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Korporacją. §2. Siedzibą Korporacji jest miasto Lublin, a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, oraz środowiska akademickich zagranicą z zachowaniem miejscowych przepisów o stowarzyszeniach
§3. Korporacja ma charakter ideowo-wychowawczy oraz kulturalno- towarzyski. §4. Korporacja opiera swą działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. §5. Korporacja nie może prowadzić działalności gospodarczej.
§6. Korporacja posiada następujące oznaki zewnętrzne:
 1. Sztandar o barwach: granatowej, seledynowej i srebrnej;
 2. Herb: tarczę z hełmem i pióropuszem, podzieloną na pola o barwach sztandaru;
 3. Cyrkiel korporacyjny - monogram złożony z pierwszych liter wyrazów: „vivat, crescat, floreat” i pierwszej litery nazwy Korporacji.
§7.Oznakami zewnętrznymi członków Korporacji są:
 1. Czapka;
 2. Barwiarska, zwana korporantką o barwach sztandaru ze srebrnym wyszyciem;
 3. Smykowska, zwana korporantką, o barwie granatowej z seledynowym otokiem;
 4. Wstęga;
 5. Barwiarska w barwach sztandaru, noszona przez prawe ramię;
 6. Smykowska w barwie seledynowej, noszona przez prawe ramię;
 7. Cyrkiel korporacyjny, noszony w lewej klapie marynarki.
§8. Dewiza Korporacji brzmi „Nil humanum a me alienum puto”. §9.Korporacja używa pieczęci okrągłej z cyrklem korporacyjnym pośrodku okolonym napisem: Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis.    

ROZDZIAŁ II

CELE KORPORACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 
 • 10.Celem stowarzyszenia jest:
 1. Wychowanie członków Korporacji na zdyscyplinowanych obywateli, zdolnych do twórczej pracy dla wielkości i potęgi Rzeczypospolitej;
 2. Wyrobienie poczucia prawa, obowiązkowości i karności organizacyjnej, godności osobistej i honoru;
 3. Kultywowanie wartości patriotycznych i chrześcijańskich;
 4. Ścisłe współżycie członków Korporacji na zasadach szczerego koleżeństwa, przyjaźni i braterstwa;
 5. Podniesienie poziomu intelektualnego i naukowego;
 6. Wszelka wzajemna pomoc moralna i materialna;
 7. Dostarczenie kulturalnych i towarzyskich rozrywek.
 • 11.Korporacja osiąga swoje cele przez:
 1. Wzajemne oddziaływanie na siebie członków Korporacji;
 2. Udział Korporacji i każdego jej członka w pracy społecznej;
 3. Propagowanie celów i zasad Korporacji.
   

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 
 • 12.Członkowie Korporacji dzielą się na:
 1. Członków zwyczajnych:
 2. a) Smyków
 3. b) Comilitonów
 4. Członków absolwentów:
 5. Filistrów zwyczajnych
 6. Członków honorowych:
 7. Filistrów honorowych
 • 13. Comilitoni i Filistrzy zwyczajni są pełnoprawnymi członkami Korporacji.
 • 14.Smykiem może zostać każdy, nieposzlakowany (w opinii Korporacji) na czci i honorze słuchacz wyższej uczelni w Lublinie, będący osobą fizyczną, narodowości polskiej, płci męskiej, który złoży podanie o przyjęcie do Korporacji, poparte podpisami jej dwóch pełnoprawnych członków. Osoba ubiegająca się o członkostwo w Korporacji musi być przyjęta przez Walne Zgromadzenie (Konwent) normalną większością głosów. Smykiem zostaje się z chwilą złożenia stosownego przyrzeczenia, którego treść określa osobny regulamin.
 • 15. Comilitonem może zostać każdy członek-kandydat Korporacji, który:
 1. odbędzie, co najmniej 6 - cio miesięczny okres kandydowania, nie wliczając do tego miesięcy wakacyjnych (lipiec- wrzesień)
 2. Zostanie przyjęty do grona członków zwyczajnych większością 9/10 głosów obecnych na Konwencie pełnoprawnych członków Korporacji.
 • 16.Comilitonem przestaje się być:
 1. Z chwilą śmierci,
 2. Poprzez ustąpienie na własne żądanie po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Korporacji;
 3. Poprzez ukończenie studiów uniwersyteckich (Konwent nadaje temuż godność Filistra zwyczajnego);
 4. Poprzez skreślenie z listy Korporacji lub wydalony przez właściwe władze Korporacji, czego powodem może być:
 5. Nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz korporacji,
 6. Rażący brak zaangażowania w prace Korporacji,
 7. Zachowywanie się w sposób godzący w godność Polaka i akademika.
 8. Poprzez zaleganie z płaceniem składek za okres jednego roku, o ile nie uzyska się zwolnienia.
 • 17. Filistrem Korporacji zostaje każdy członek czynny Korporacji, który zakończył studia uniwersyteckie i któremu tę godność nada Konwent większością 9/10 głosów. Członkostwo jest dożywotnie, za wyjątkiem przypadków wymienionych w § 15.
 • 18. Filistrem honorowym (Filistrem honoris causa) może zostać osoba zasłużona dla Korporacji, której tę godność nada Konwent większością 9/10 głosów.
 • 19.Postanowienia punktów 1, 2, 3 i 4 § 15 - go stosują się odpowiednio do członków- kandydatów. Pkt. 5  § 15  nie dotyczy Filistrów honorowych Korporacji, wszystkie inne mają zastosowanie także do Filistrów honoris causa.
 • 20.Członkom zwyczajnym i członkom absolwentom przysługuje:
 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz i urzędów Korporacji;
 2. Prawo stanowczego głosu na zebraniach Korporacji;
 3. Prawo udziału w Konwencie i we wszystkich pracach Korporacji;
 4. Prawo do urlopu, zwalniającego z obowiązków członkowskich na okres nie dłuższy niż jeden rok.
 5. Prawo korzystania z mienia Korporacji i udziału w organizowanych przez nią inicjatywach
 • 21.. Członkowie honorowi mają prawa wyszczególnione w § 19. z wyjątkiem pkt. 1 i 2. Na zebraniach Korporacji mają głos doradczy. Do członków kandydatów zastosowanie mają jedynie pkt. 4 i 5 § 19.
 • 22.Członkowie-kandydaci i członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. Dbania o dobro i honor Korporacji;
 2. Udziału w pracach Korporacji;
 3. Popierania moralnie i czynnie celów i zasad Korporacji;
 4. Przestrzegania statutu i regulaminów i uchwał władz Korporacji;
 5. Opłacania regularnie składek członkowskich;
 6. Noszenia oznak zewnętrznych Korporacji.
 • 23.Członkowie honorowi i członkowie- absolwenci mają obowiązki wyszczególnione w § 22 z wyjątkiem punktów 2 i 6.
   

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I URZĘDY KORPORACJI

 
 • 24.Władzami Korporacji są:
 1. Walne Zebranie członków zwyczajnych Korporacji, zwane w niniejszym statucie Konwentem
 2. Prezes Korporacji
 3. Zarząd Korporacji, zwany w niniejszym statucie Prezydium
 4. Koło Filistrów
 5. Sąd Koleżeński, zwany w niniejszym statucie Sądem Korporacyjnym. Komisja Rewizyjna
 • 25.W skład Konwentu wchodzą pełnoprawni członkowie Korporacji.
 • 26.Do kompetencji Konwentu należy:
 1. Przyjmowanie i wydalanie członków Korporacji oraz skreślanie ich z listy;
 2. Nadawanie godności honorowych Korporacji;
 3. Przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz i udzielnie im absolutorium;
 4. Zmiana statutu i uchwalanie regulaminów Korporacji;
 5. Uchwalenie budżetu Korporacji i wysokości składek członkowskich;
 6. Decydowanie o nabywaniu, pozbywaniu majątku Korporacji oraz o zaciąganiu zobowiązań pieniężnych;
 7. Rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądu Korporacyjnego;
 8. Nakładanie na Comilitonów kar do wydalenia włącznie;
 9. Decydowanie o rozwiązaniu Korporacji lub połączeniu jej z podobnym Stowarzyszeniem;
 10. Decydowanie we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych innym władzom Korporacji.
 • 27. Zebrania Konwentu są:
 1. Zwyczajne;
 2. Nadzwyczajne
 • 28. Zebrania zwyczajne zwoływane są raz na miesiąc, zaś nadzwyczajne w miarę potrzeby z inicjatywy Prezesa Korporacji albo Prezesa Koła Filistrów albo na żądanie, co najmniej 5 - ciu pełnoprawnych członków Korporacji.
 • 29. Podczas miesięcy wakacyjnych (lipiec-wrzesień) zebrania zwyczajne Konwentu mogą być niezwoływane. Zawiadomienie o zebraniu Konwentu ze wskazaniem porządku dziennego obrad winno nastąpić co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem zebrania.
 • 30.Obrady Konwentu mogą się odbywać przy obecności więcej niż połowy ogólnej liczby pełnoprawnych członków, o ile statut niniejszy w poszczególnych wypadkach inaczej nie stanowi.  Przy obliczaniu potrzebnego quorum nie zalicza się członków urlopowanych i Filistrów.
 • 31.Uchwały Konwentu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków Korporacji, o ile w poszczególnych przypadkach statut niniejszy inaczej nie stanowi.
 • 32.Uchwały Konwentu są jawne dla wszystkich członków Korporacji i protokółowane.
 • 33.Przy wyborach władz głosowanie jest tajne, we wszystkich innych przypadkach jawne.
 • 34.Zeznania i oświadczenia przed Konwentem są czynione pod słowem honoru.
 • 35.Do zmiany uchwały Konwentu wymagana jest większość co najmniej 2/3 głosów pełnoprawnych członków obecnych na zebraniu. Zmiana uchwały nie może nastąpić na tym samym zebraniu, na którym powzięta została uchwała.
 • 36.Tok i sposób obrad Konwentu określi osobny regulamin.
 • 37.Władze Korporacji, wymienione w punktach 2, 3, 4 i 5 § 23 wybierane są na okres rocznej kadencji. W razie ustąpienia władz ewentualnie poszczególnych ich członków przed upływem kadencji rocznej, odbywają się wybory uzupełniające. Członkowie władz wybranych w wyborach uzupełniających urzędują tylko do końca danej kadencji.
 • 38.Do kompetencji Prezesa Korporacji należy:
 1. Zwoływanie, otwieranie, prowadzenie i zamykanie zebrań Konwentu i Prezydium Korporacji;
 2. Zwoływanie i otwieranie posiedzeń konstytucyjnych (pierwszych posiedzeń po wyborach) Sądu Korporacyjnego i Komisji Rewizyjnej;
 3. Reprezentowanie Korporacji na zewnątrz;
 4. Kierowanie całokształtem pracy Korporacji i Prezydium;
 5. Wykonywanie uchwał Konwentu i Prezydium;
 6. Podpisywanie łącznie z Sekretarzem wszelkich pism, wydawanych imieniem Korporacji i Prezydium;
 7. Nakładanie na Comilitonów kar porządkowych :
 8. a) upomnienia,
 9. b) usunięcia z posiedzenia Konwentu,
 10. c) grzywną do 5 zł,
 11. d) zawieszenie w prawach członka zwyczajnego na okres 2 tygodni, od których odwołań nie ma;
 12. Wszelkie inne kompetencje przewidziane w regulaminie.
 • 39.W razie nieobecności lub niemożności pełnienia przez Prezesa swych funkcji, zastępuje go Wice-prezes.
 • 40.Wszelkie pisma, wysyłane imieniem Korporacji lub Prezydium, dla swej ważności winne być podpisane przez Prezesa i Sekretarza oraz zaopatrzone w pieczęć Korporacji.
 • 41.W skład Prezydium Korporacji wchodzi Prezes, I Wiceprezes, II Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik.
 • 42.Do kompetencji Prezydium należy:
 1. Zarządzanie majątkiem Korporacji we współpracy ze Skarbnikiem;
 2. Uchwalanie projektu budżetu i wniosków, przekładanych Konwentowi, oraz układanie porządku dziennego zebrań Konwentu;
 3. Układanie programu pracy Korporacji;
 • 43.Fun/kcje każdego członka Prezydium określa osobny regulamin.
 • 44.Koło Filistrów składa się z Filistrów zwyczajnych oraz Filistrów honorowych Korporacji.
 • 45.Do kompetencji Koła Filistrów należy:
 1. Kontrola działalności Korporacji
 2. Wybór Prezydium Koła Filistrów
 3. Ustalenie wysokości składek dla Filistrów
 4. Zatwierdzanie zmian statutowych
 • 46. Prezydium Koła Filistrów składa się z prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza wybieranych na okres dwóch lat.
 • 47.Zakres szczegółowych funkcji Koła Filistrów określa osobny regulamin.
 • 48.Sąd Korporacyjny składa się z przewodniczącego i dwóch członków, wybieranych przez Konwent w razie potrzeby. W tym składzie Sąd orzeka.
 • 49.Dwóch zastępców wybiera się równocześnie z członkami Sądu. Jeden z nich może pełnić zastępczą funkcję protokólanta.
 • 50.Do kompetencji Sądu Korporacyjnego należy :
 1. rozstrzyganie sporów wynikłych między władzami a członkami Korporacji;
 2. rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami Korporacji;
 3. rozstrzyganie w sprawach Korporacji, które według aktu oskarżenia godzą w honor akademika i korporanta lub Korporacji .
 • 51.Sąd orzeka w myśl osobnego regulaminu, według swobodnego przekonania, opartego   na swobodnej ocenie dowodów.
 • 52.Sąd może wymierzyć następujące kary :
 1. naganę;
 2. grzywnę stanowiącą 3-krotność składki;
 3. zawieszenie w prawach członka na okres do 6 - ciu miesięcy;
 4. wydalenie z Korporacji;
 5. wydalenie z Korporacji cum infamia.
 • 53.Od wyroków Sądu Korporacyjnego przysługuje odwołanie do Konwentu.
 • 54.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przewodniczący i co najmniej jeden członek.
 • 55.Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się równocześnie z członkami Komisji.
 • 56.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
 1. kontrola całokształtu rozporządzania finansami przez władze Korporacji;
 2. stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
 • 57.Tok prac Komisji Rewizyjnej określa osobny regulamin.
 • 58. Urzędnikami Korporacji w myśl niniejszego Statutu są wszystkie osoby powołane do pełnienia określonych funkcji w zarządzaniu Korporacją niebędące członkami Prezydium.
 • 59.Oldermana oraz innych urzędników Korporacji wybiera Konwent na okres podany w     § 30 statutu, który ma tu zastosowanie w całej rozciągłości.
 • 60.Olderman jest wychowawcą kandydatów Korporacji oraz pełni funkcję oskarżyciela przed Sądem Korporacyjnym.
 • 61.Skarbnik w porozumieniu z Prezydium kieruje gospodarką finansową Korporacji, przyjmuje i zaksięgowuje składki członkowskie, darowizny oraz inne wpływy. W razie niemożności pełnienia swych obowiązków Skarbnika zastępuje osoba wyznaczona przez Prezesa.
 • 62.Dokładny zakres funkcji i kompetencji Oldermana oraz innych urzędników Korporacji określa osobny regulamin.
   

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK KORPORACJI

 
 • 63.Korporacja posiada osobowość prawną i może posiadać majątek ruchomy oraz nieruchomy, nabywać go i sprzedawać, obciążać długami, zaciągać pożyczki i przeprowadzać wszelkie inne prawem przewidziane przedsięwzięcia.Majątek Korporacji służy urzeczywistnieniu celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy Jej członków.
 • 64.Majątek Korporacji powstaje:
 1. ze składek członkowskich, których wysokość i termin wpłaty określa odpowiednia Uchwała.
 2. z darowizn i innych dochodów niestałych.
 • 65.W razie rozwiązania Korporacji majątek jej przechodzi na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
   

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KORPORACJI

 
 • 66.Zmiana niniejszego statutu dokonana być może tylko uchwałą Konwentu, powziętą większością 9/10 obecnych pełnoprawnych członków na wniosek Prezydium lub co najmniej                      10 - ciu członków pełnoprawnych oraz po zatwierdzeniu przez Koło Filistrów
 • 67.O rozwiązaniu lub połączeniu Korporacji z podobnym Stowarzyszeniem decyduje Konwent uchwałą powziętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby pełnoprawnych członków. Zawiadomienie o zebraniu Konwentu ze wskazaniem porządku dziennego obrad winno nastąpić w tym wypadku co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem zebrania.
 • 68.W razie rozwiązania Korporacji, likwidacje przeprowadza ostatnie prezydium o ile zebranie Konwentu, na którym zapadła uchwała o rozwiązaniu Korporacji nie wybierze specjalnej komisji likwidacyjnej.
   

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 • 69.Wszelkie regulaminy uchwalone przez Korporację nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem
 • 70.Niniejszy statut wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Konwent Polskiej Akademickiej Korporacji Astrea Lublinensis.